Maandag - vrijdag: 8:00 - 17:00
Haltewachter 10, 3034KE Rotterdam

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Perform Enhanced B.V., gevestigd te Rotterdam

Versie 1.0 geldig vanaf 31-01-2022

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Perform Enhanced B.V. en op iedere tussen Perform Enhanced B.V. en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Perform Enhanced B.V. . Op verzoek wordt u exemplaar toegezonden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Perform Enhanced B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden zonder bericht, ten alle tijden, na het verstrijken van de offertelooptijd van 10 werkdagen, te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Perform Enhanced B.V. erkend.

1.4 Perform Enhanced B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de, in het aanbod vermelde, specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Perform Enhanced B.V. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij expliciet een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of de anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Perform Enhanced B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Perform Enhanced B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van koerswijzigingen, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van koerswijzigingen, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Perform Enhanced B.V. . Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 werkdagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, dan behoudt Perform Enhanced B.V. zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald, draagt Perform Enhanced B.V. binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 werkdagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

· dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

· producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

· verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

· verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

· de levering van losse kranten en tijdschriften

· producten, welke uit het buitenland besteld zijn en derhalve niet te retourneren zijn.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Perform Enhanced B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Perform Enhanced B.V. . Perform Enhanced B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. De consument kan ten alle tijden een overzicht van de verzamelde informatie vragen inzake hun persoon/bedrijf.

5.2 Perform Enhanced B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Perform Enhanced B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Perform Enhanced B.V.) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Perform Enhanced B.V. . Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Perform Enhanced B.V. gegrond worden bevonden, zal Perform – Enhanced B.V. de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Perform Enhanced B.V. bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Perform Enhanced B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Perform Enhanced B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Perform Enhanced B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Perform Enhanced B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Perform Enhanced B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Perform Enhanced B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Perform Enhanced B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Perform Enhanced B.V. kan niet aan haar aanbieding(en) worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen/bevestigd.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Perform Enhanced B.V. en een klant komt tot stand nadat een bestelling en/of opdracht door Perform Enhanced B.V. op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Perform Enhanced B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen en/of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Perform Enhanced B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Perform Enhanced B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke abnormale oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Perform Enhanced B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Perform Enhanced B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Perform Enhanced B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Perform Enhanced B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Perform Enhanced B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 Perform Enhanced B.V. is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van haar geleverde diensten.

11.3 Perform Enhanced B.V. is niet aansprakelijk voor mechanische componenten/elementen als deze door derden aangeleverd zijn in welke vorm dan ook.

11.4 Schade voortvloeiend uit diensten geleverd door Perform Enhanced B.V., zoals motorschade, dient eerst bij Perform Enhanced B.V. aangeboden te worden alvorens hier een uitspraak over te doen is.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Perform Enhanced B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Perform Enhanced B.V. zolang de afnemer de vorderingen van Perform Enhanced B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Perform Enhanced B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Perform Enhanced B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Perform Enhanced B.V. of een door Perform Enhanced B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Perform Enhanced B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Perform Enhanced B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Perform Enhanced B.V..

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Perform Enhanced B.V. en koper/afnemer/consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Perform Enhanced B.V. er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter14 Garantie en coulance

14.1 Onderdelen aangeleverd en geplaatst/gemonteerd door Perform Enhanced B.V. vallen onder productgarantie, welke overgenomen wordt van de fabrikant/toeleverancier.

14.2 Garantie op onderdelen welke niet door Perform Enhanced B.V. geleverd zijn is niet van toepassing.

14.3 Garantie op montage/installatie/plaatsing van onderdelen, in de breedste zin, is niet van toepassing.

14.4 Garantie op verleende diensten is eveneens niet van toepassing.

Toelichting “garantie”: gezien het type dienstverlening van Perform Enhanced B.V. en de voertuigen waarop deze diensten verleent worden, kan garantie niet van toepassing zijn. Deze voertuigen zijn veelal hobby-voertuigen, welke vaak door de eigenaren (buiten weten om van Perform Enhanced B.V.) aangepast worden in mechanisch en/of elektronisch opzicht. Tevens worden de fabriekstoleranties veelal overschreden. Derhalve is garantie onmogelijk te verlenen.

14.5 Coulance. Het verlenen van coulance is volledige afhankelijk van de bereidwilligheid van Perform Enhanced B.V. jegens de client.

14.5.1 Coulance kan omvatten: softwarematige aanpassingen; mechanische aanpassingen/reparatie.

14.5.2 Coulance afwijzing redenen: vertrouwen van Perform Enhanced B.V. jegens client; onredelijkheid client.

Acceptatie en kennisneming van risico’s testbank/rollenbank/dyno.

De opdrachtgever dient kennis te nemen van de onderstaande risico’s en gevolgen van het laten testen/diagnose stellen/afstellen/verifiëren/etc. van een voertuig op de testbank van Perform Enhanced B.V., alsmede testritten op de openbare weg en/of op het circuit.

Perform Enhanced B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mechanische/motorische ofwel andere schade aan het voertuig, tenzij aantoonbaar dat Perform Enhanced B.V. willens en wetens het voertuig schade heeft toegebracht.De opdrachtgever heeft kennis genomen dat onderstaande punten kunnen leiden tot schade, suboptimale prestaties aan/van het voertuig of voertuigonderdelen en -mechanismen of de uitgevoerde werkzaamheden: 


Banden: oud, niet op correcte spanning, beschadigd of anderszins niet in orde. Dit kan een klapband tot gevolg hebben, met alle schade van dien.

LET OP: Als banden aan de binnenkant beschadigd zijn, kan dit niet altijd uitwendig gezien worden.

LET OP: Banden met een te lage snelheidsindex worden NIET op de testbank toegelaten.

LET OP: Banden met uitdrogingsscheurtjes of te oude banden (6 jaar of ouder) worden eveneens niet toegelaten.

Onderhoud: olie, koelvloeistof, distributieriem/-ketting, multiriem, bougies, etc. De belasting uitgevoerd op uw voertuig door een testbank tijdens diagnose-/test-/afstelwerkzaamheden is mogelijk vele malen hoger dan tijdens het normale gebruik van het voertuig. Achterstallig onderhoud kan lijden tot schade, waar de opdrachtgever voor verantwoordelijk is! Tevens geldt dat wanneer er reeds mechanische schade is aan het voertuig en/of onderdelen of mechanismen hiervan, dat het zeer aannemelijk is dat deze versneld verergerd kunnen worden door diagnose-/test-/afstelwerkzaamheden. Perform Enhanced B.V. kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of gevolg, aan motorische of aandrijf-technische mechanismen en/of onderdelen.

Bougies: er dient de juiste hittegraad bougie gemonteerd te zijn.
Bij het monteren van een te warme bougie kan er detonatie ontstaan, wat zeer grote en grove schade kan veroorzaken aan uw motor, zeker als er meer vermogen/koppel gevraagd wordt door een eventuele afstellingsaanpassing.

Lekkages: worden in principe niet geaccepteerd.
Gereserveerde testbanktijd zal in rekening gebracht worden, als blijkt dat de lekkage dusdanig is dat er geen werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Kleine lekkages kunnen geaccepteerd worden, dit is volledig aan de beoordeling van Perform Enhanced B.V.. Eventuele schoonmaakkosten ten gevolge van de lekkages worden altijd in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Overleg ten alle tijden eerst met Perform Enhanced B.V.!

Op aanvraag kan er voor testbankwerkzaamheden een compressietest uitgevoerd worden.

Als de opdrachtgever een voertuig aanbiedt om op de testbank te gebruiken, wordt er vanuit gegaan de het voertuig mechanisch in orde en veilig is. Blijkt het tegendeel (in welke mate dan ook) alvorens of gedurende het verrichten van werkzaamheden, dan worden werkzaamheden direct gestaakt. De volledig gereserveerde tijd zal in rekening gebracht worden of wel de verstreken tijd, afhankelijk van de gemaakte afspraken.

In het geval dat de motor op welke manier dan ook schade oploopt, dient de opdrachtgever de volledige factuur te voldoen, welke mogelijk verhoogd wordt met de uren benodigd om de testbank en eventueel omliggende delen/voertuigen/gereedschappen/etc. schoon te maken, te repareren en/of te vervangen.

Monitoring van Perform Enhanced B.V. aan uw voertuig.

Perform Enhanced B.V. monitort standaard het volgende:

Mengselverhouding: Middels één (of twee) lambda sensor(en), welke in de uitlaat bevestigt wordt/worden, monitort Perform Enhanced B.V. de mengselverhouding van de motor. Het is niet mogelijk (tenzij ingrijpende aanpassingen worden verricht, of het voertuig reeds uitgerust is) om per cilinder het mengsel te monitoren.

Perform Enhanced B.V. monitort op aanvraag op indicatie of standaard bij afstelwerkzaamheden het volgende:

Detonatie: Middels één (of twee, maximaal 4) detonatiesensor(en) wordt/worden er naar de motor geluisterd. Dit gebeurt om een aantal redenen. Twee mogelijke redenen kunnen zijn: correcte ontbranding en mechanische spelingen.
Afstelwerkzaamheden zullen alleen plaatsvinden als deze detonatiesensoren gemonteerd kunnen worden! De standaard of reeds gemonteerde sensoren zullen NIET gebruikt worden, mits deze van goede kwaliteit zijn en Perform Enhanced B.V. er mee instemt.

Afhankelijk van de aanvraag of wens van de opdrachtgever worden er meerdere type sensoren geplaatst, zoals olie-/turbodruk/EGT/etc.

Persoonsveiligheid: Het wordt ten strengste aangeraden door Perform Enhanced B.V. aan de opdrachtgever en/of eventuele bezoekers om zich niet in de rolruimte en/of werkplaats te begeven. Gebeurt dit wel, dan is dit te allen tijde op eigen risico. Perform Enhanced B.V. beschikt over een beperkt aantal PBMs (Persoonlijke Beschermings Middelen). Deze kunnen op aanvraag van de opdrachtgever uitgereikt worden of op verzoek van Perform Enhanced B.V. aan de opdrachtgever worden aangereikt, welke door de opdrachtgever gedragen dienen te worden. Echter is het noodzakelijk te realiseren dat zonder gebruik van PBMs het gehoor mogelijk schade kan oplopen door geluidsproductie van het voertuig en/of andere geluidsbronnen.

Ander fysiek letsel kan in geval van calamiteit optreden door, bijvoorbeeld:

 

  • Een klapband;

  • Zeer ernstige motorschade;

  • Zeer ernstige versnellingsbakschade;

  • Zeer ernstige differentieelschade;

  • Etc.

Bij dit type schades is het mogelijk dat er stukken band/metaal gelanceerd worden vanuit het voertuig in de directe omgeving! Derhalve wordt het met klem afgeraden in de ruimte aanwezig te zijn.

Er wordt zorg gedragen dit type schades te voorkomen, door onder andere -maar niet beperkt tot-  standaardinspectie van banden, monitoring van de bandtemperatuur en monitoring van de mengselverhouding (detonatie op aanvraag/indicatie).
Op aanvraag is extra monitoring of inspectie mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Compressietest;

  • Cilinderlektest;

  • Oliedruktest of -monitoring;

  • Externe temperatuurmonitoring;

  • Sensorplaatsing en -tests (zoals hierboven aangegeven) 

zullen worden uitgevoerd tegen werkplaatstarief.

Als de motor mechanisch niet in orde is (denk aan lagers of andere mechanische toleranties) is het meestal niet mogelijk ernstige schade te voorkomen!


Gereserveerde/verspeelde/verstreken tijd zal in rekening gebracht worden.